تبلیغات
متنوع وگوناگون - علائم حتمی ظهور امام الزمان (عج)
شنبه 1388/06/28

علائم حتمی ظهور امام الزمان (عج)

   نوشته شده توسط: کلبه ی تنهایی    

_ خروج سفیانی: پیش از قیام امام زمان(ع) مردی از نسل ابوسفیان در منطقة شام، خروج می كند و با تظاهر به دین داری گروه زیادی از مسلمانان را می فریبد. امام سجاد(ع) فرمود: "ظهور قائم(ع) از ناحیة ‌خداوندقطعی و خروج سفیانی نیز از جانب خداوند قطعی است".

 

2_ خروج یمانی: سرداری از یمن قیام می كند و مردم را به حق و عدالت دعوت می كند. امام صادق(ع) فرمود:‌ "قیام خراسانی و سفیانی و یمانی در یك سال و در یك ماه و یك روز خواهد بود...".

3_ خروج دجال:‌ یكی از نشانه های ظهور امام زمان(ع) خروج دجال ذكر شده است در این كه دجال كیست دقیقاً مشخص نیست. البته این احتمال وجود دارد كه مراد از دجال سفیانی باشد كه در برخی از كتاب های اهل سنت بدان اشاره شده است. پیامبر اسلام(ص) فرمود: "قیام بر پا نمی شود تا وقتی كه مهدی فرزندانم قیام كند و مهدی قیام نمی كند تا وقتی كه شصت دروغگو خروج كنند و هر كدام بگوید من پیامبرم...". 

4_ خسوف و كسوف: از نشانه های ظهور امام زمان(ع) كسوف در نیمة ماه رمضان و خسوف در آخر و یا اوّل ماه است. امام باقر(ع) فرمود: "دو نشانه، پیش از قیام مهدی(ع) پدپد خواهد آمد كه  از  زمان هبوط آدم(ع) در زمین  بی سابقه است؛ گرفتن خورشید نیمة ماه رمضان و گرفتن ماه در آخر آن".

5_ درآمدن پرچم های سیاه از خراسان: این حادثه نیز، در منابع دینی به عنوان نشانه های ظهور بیان شده است. امام باقر(ع) فرمود:‌ "بیرق های سیاهی از خراسان بیرون می آید و به جانب كوفه به حركت در می آیند. پس چون مهدی(ع) ظاهر شود، اینان وی را دعوت به بیعت می كنند".

 

6_ فراگیر شدن ظلم و جور در جهان: فراگیر شدن ظلم، از نشانه های معروف ظهور امام زمان(ع) به شمار می آید. در روایات، این مطلب با عناوین گوناگون بیان شده تا آن جا كه گفته شده است: " یملأ الله به الأرض قسطاً و عدلاً بعد ما ملئت ظلماً و جوراً؛16 خداوند، به وسیلة ‌ظهور مهدی(ع) زمین را پر از عدل و داد می سازد، پس از آن كه از ظلم و ستم پر شده است